Logogift
Logogift

Login 
Hasło 
loguj


WARUNKI WSPÓŁPRACY GREG INTERNATIONAL SP. Z O.O. c

 

I. Warunki wstępne.

1.       Wszystkie zamówienia oraz dostawy realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego przez Greg International Sp. z o.o., właściciela strony www.logogift.pl.

2.       Warunki wskazane przez Zamawiającego w jego zamówieniach będą realizowane wyłącznie po pisemnej akceptacji przez Greg International Sp. z o.o. 

II. Oferty i zamówienia.

1.       Oferta zamieszczona na stronie www.logogift.pl firmy Greg International Sp. z o.o. stanowi zaproszenie do rokowań w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.       Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Greg International Sp. z o.o.

3.       Greg International Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji cennika i/lub katalogu na swojej stronie www.logogift.pl.

4.       Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej – faxem, na numer wskazany na stronie www.logogift.pl.

5.       Zamówienie musi zwierać:

5.1.    dokładną nazwę Zamawiającego,

5.2.    dokładny adres,

5.3.    numer NIP,

5.4.    numer faksu i telefonu,

5.5.    nazwisko lub nazwiska osób prowadzących zlecenie ze strony Zamawiającego,

5.6.    pieczęć firmową,

5.7.    czytelny podpis osoby reprezentującej Zamawiającego.

6.       Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu
i na rzecz Zamawiającego zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi (Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej).

7.       Osoba nie mająca uprawnień do reprezentacji jest zobowiązana do przesłania odrębnego upoważnienia podpisanego przez mające prawo do reprezentowania Zamawiającego.

8.       Firmy składające zamówienia po raz pierwszy zobowiązane są do przesłania aktualnych dokumentów formalnych:

8.1.    NIP,

8.2.    Regon,

8.3.    Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej).

9.   W zamówieniu należy szczegółowo podać i opisać zamawiany towar, w szczególności symbol zamawianego towaru.

10.   Greg International Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawcy.

11.   Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy Greg International Sp. z o.o., do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

12.   Zaległości w płatnościach Zamawiającego w stosunku do Greg International Sp. z o.o. upoważniają Greg International Sp. z o.o. do odmowy przyjmowania kolejnego zamówienia, a w wyjątkowych przypadkach do wstrzymania realizacji zamówień będących w trakcie realizacji do momentu uiszczenia zaległych należności.

13.   Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego postanowień zawartych w "Warunkach współpracy Greg International Sp. z o.o." chyba, że ustalono inaczej na piśmie.

III. Ceny.

1.      Ceny opublikowane na stronie internetowej nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

2.       Ceny produktów nie obejmują:

2.1.    kosztów zdobienia (nadruku, tłoczenie, haftu, grawerowania)

2.2.    kosztów przygotowalni,

2.3.    kosztów opakowania i przesyłki.

3.       Ceny opublikowane na stronie internetowej muszą zostać potwierdzone przez Greg International Sp. z o.o. w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

IV. Rezygnacja z zamówienia.

1.       Greg International Sp. z o.o. akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja zostanie doręczona Greg International Sp. z o.o. najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem dostawy zamówionego towaru, pod warunkiem zwrotu przez Zamawiającego wszystkich poniesionych przez Greg International Sp. z o.o. przy realizacji zamówienia kosztów.

2.       Wyjątek stanowi sytuacja gdy zamówiony towar został wyprodukowany lub zostały zakupione materiały do jego produkcji, wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego.

V. Opakowanie.

1.       Greg International Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionych towarów.

2.       Wartość kosztów opakowania i wysyłki zostanie określona w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.       Towar sprzedawany jest wyłącznie w opakowaniach minimalnych i ich wielokrotnościach.

VI. Dostawa.

1.       Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm transportowych lub kurierskich na koszt Zamawiającego.

2.       W przypadku realizacji dostawy o wartości powyżej 4 000,00 zł/netto koszt przesyłki pokrywa Greg International Sp. z o.o.

3.       Termin dostawy zamówionych towarów określony przez Greg International Sp. z o.o.
w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji jest terminem orientacyjnym i nie należy traktować go jako ostatecznego.

4.       Greg International Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości towarów, jak również możliwość dostaw częściowych, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.

6.       W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi ilościami towarów w opakowaniu Greg International Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości do minimalnych ilości towaru w opakowaniu oraz wystawienia stosownych faktur uwzględniających ilość faktycznie wysłanego towaru.

7.       Greg International Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia tylko do wysokości jego wartości.

8.       Greg International Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowania płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności.

9.       Przyjmując towar od firmy transportowej lub kurierskiej, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań. W przypadku gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie należy odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy transportowej lub kurierskiej oraz niezwłocznie powiadomić Greg International Sp. z o.o.

VII. Płatności.

1.       Zapłata należności za zamówiony towar następuje w sposób i w terminie  wskazanym na fakturze.

2.       Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia Zamawiający wpłaca zaliczkę w uzgodnionej wysokości, liczonej od wartości zamawianego towaru.

3.       W przypadku przekroczenia terminu płatności Greg International Sp. z o.o. przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie i obciążenia Zamawiającego ewentualnymi kosztami upomnień.

VIII. Reklamacje.

1.       Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.       W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Greg International Sp. z o.o. Powiadomienie takie nie może być wysłane później niż w 7 dniu od dnia odbioru zamówionego towaru.

3.       W przypadku niezgodności dostawy z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, firma Greg International Sp. z o.o. zobowiązana jest do uzupełnienia braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów.

4.       Greg International Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru na stronie internetowej a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

5.       Z chwilą dalszej odsprzedaży zamówionych artykułów przez Zamawiającego, firma Greg International Sp. z o.o. zostaje zwolniona z odpowiedzialności za błędy w dostawie i wady artykułów (nie dotyczy wad ukrytych).

6.       Greg International Sp. z o.o. nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności Greg International Sp. z o.o.

IX. Zdobienia.

1.       Materiały do zdobień należy przesyłać w plikach graficznych, w postaci wektorowej, Corel w wersji do 9 włącznie. Czcionki powinny być zamienione na krzywe, a kolorystyka opisana wg skali Pantone dla kolorów powlekanych.

2.       Cena zdobienia obejmuje koszty rozpakowania i zapakowania zakupionych produktów

3.       Cena nadruku nie obejmuje ewentualnych kosztów demontażu/montażu niektórych artykułów.

4.       Dodatkowe prace nad przesłanymi materiałami (obróbka logo, wprowadzanie zmian, itp. ) wyceniane będą indywidualnie wg stawki godzinowej gdzie 1h = 75 zł/netto.

5.       Greg International Sp. z o.o. przed przystąpieniem do zdobienia produktu przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt zdobienia wraz z wizualizacją.

6.       Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania odpłatnie próbnego zdobienia  produktu.

X. Umowne prawo odstąpienia.

1.       Greg International Sp. z o.o. przysługuje w uzasadnionych przypadkach prawo odstąpienia w całości lub w części od wykonania pisemnie potwierdzonego przyjęcia zamówienia do realizacji, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło to potwierdzenie.

2.       Z tytułu odstąpienia od wykonania pisemnie potwierdzonego przyjęcia zamówienia do realizacji, Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego, stosownie do postanowień art. 7.2. powyżej.

3.       W przypadku odmowy Zamawiającego odbioru zamówionego towaru w terminie wskazanym w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub innym uzgodnionym terminie, Greg International Sp. z o.o. uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej będącej równowartością brutto zamówionego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tej kary umownej. Zapłata kary umownej, nie pozbawia Greg International Sp. z o.o. prawa dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

XI. Częściowe wykonanie zamówienia.

1.       Greg International Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.

2.       W przypadku niewykonania przez Greg International Sp. z o.o. zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez Greg International Sp. z o.o. zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w odpowiedniej części, o ile kwota wpłaconej zaliczki przewyższała wartość zrealizowanej części zamówienia. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec Greg International Sp. z o.o. jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze.

3.       W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zrealizowaną część zamówienia lub umowy.

XII. Ograniczenie odpowiedzialności.

1.       Greg International Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie w konsekwencji doprowadzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. W szczególności Greg International Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia lub za szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką towarów wskazanych w Katalogu , a kolorystyką towarów będących przedmiotem zamówienia.

2.       Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub wydania wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie.

XII. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

1.       Greg International Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.

2.       Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Greg International Sp. z o.o. zataił podstępnie wadę towaru.

3.       Greg International Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

XIV. Prawa autorskie.

1.       Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Greg International Sp. z o.o. towarów w materiałach reklamowych, stronie www.logogift.pl, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy Greg International Sp. z o.o. co do jakości znakowania.

2.       Greg International Sp. z o.o. ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile podpisane umowy nie mówią inaczej.

3.       Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec Greg International Sp. z o.o. jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z towarami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić Greg International Sp. z o.o. równowartość kwot i lub innych świadczeń, jakie Greg International Sp. z o.o. musiał spełnić celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez Greg International Sp. z o.o. koszty procesu).

4.       Zamawiający upoważnia niniejszym Greg International Sp. z o.o. do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.

5.       Wszystkie przygotowane i opracowane przez Greg International Sp. z o.o. projekty towarów należą do firmy Greg International Sp. z o.o. i nie mogą być kopiowane lub powielane jak również nie mogą być one przekazywane innym podwykonawcom bez pisemnej zgody Greg International Sp. z o.o.

XV. Rozstrzyganie sporów.

1.       Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Greg International Sp. z o.o.

XVI. Postanowienia końcowe.

1.       Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

2.       W sprawach nie uregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.       Składający zamówienie w Greg International Sp. z o.o. przyjmuje powyższe ustalenia, o ile nie zostało ustalone inaczej.